นายสถิตชัย  พ่วงอร่าม
พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

 
   คณะผู้บริหาร

       ....................................................
   เกี่ยวกับสำนักงาน
     
 ....................................................
   วิสัยทัศน์ ภารกิจ
       ....................................................
 
 ยุทธ์ศาสตร์ | นโยบาย
     ....................................................
   โครงสร้างอัตรากำลัง
      
....................................................
   จัดซื้อจัดจ้าง
      
....................................................
 
 กฎหมาย / ระเบียบ
       ....................................................
 
 สิทธิประโยชน์ที่ประชาชน
       พึงได้รับ
       ....................................................
 
 การให้บริการ
      
....................................................

 
  งานด้านกองทุนฯ
     
 ....................................................
   ศูนย์พัฒนาครอบครัว
        ในชุมชน
     
 .................................................... 
   เครือข่าย พม.
       ....................................................
 
 ศูนย์ ปคม.จังหวัดสระแก้ว
      
....................................................
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
        พมจ.สระแก้ว

       ....................................................
 
 ศูนย์ประชาบดี 1300
      
....................................................
   เว็บไซต์หน่วยงาน
       ....................................................
 
 
 เว็บบอร์ด
      
....................................................
 
 ติดต่อ web master
      
.................................................... 

 


:: สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2555
::
สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554
:: สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2553
:: สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2552
 

    
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์!!!    "สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว" รายงานการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม
     จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 255
8


  ประกาศ !!

**รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ Click...

 :: ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
   แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน

::
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
      - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
      - เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2559 การซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
:: ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3
::
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2
::
ประกาศจังหวัดสระแก้ว  เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลาง จังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2
::
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลางจังหวัดสระแก้ว
::
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการในศาลากลาง
          

 

- การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปี 2558
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม รอบที่ 17

-
แผนที่สังคมกับการบริหาร  
- Global Positioning System (GPS.)  

-  Banner  แผนที่สังคม GIS
- แผนที่สังคมกับภัยน้ำท่วม 4
- แผนที่สังคมกับภัยน้ำท่วม 3                                       
- แผนที่สังคมกับภัยน้ำท่วม 2
- แผนที่สังคมกับภัยน้ำท่วม
- โปรแกรม Quantum GIS 1.6.0
- การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการพัฒนาสังคม
         (
Quarntum 1.6)   (คู่มือ ARC_GIS V.9))
- รายงานเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2554
- ร่างแผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้วฉบับที่ 2         (พ.ศ. 2555 - 2559)

- การดำเนินงานด้านแผนที่ทางสังคม (Social Map)
- แผนที่ทางสังคม (Social Map)
- ทำอย่างไรให้ตัวชี้วัด ก.พ.ร. คะแนนดี!!!
ปี 2553  "สภาวการณ์การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร จังหวัดสระแก้ว"
 
**โปรแกรมอ่านไฟล์ pdf  ดาวน์โหลด
 **โปรแกรมอ่านไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิคส์
eBooks        

หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ eBooks
   

    

    

    

     
     
Click...
 .........................................................................................................................................................
     วันพุธที่ 30 กันยายน 2558 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และคณะทำงาน ดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยผู้สูงอายุในชุมชน  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
     เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2558    (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
     เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
     เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 นายสถิตชัย  พ่วงอร่าม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ลงตรวจเยี่ยมการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกับมอบเครื่องดื่มบำรุงร่างกายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจ    (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
     นายสถิตชัย  พ่วงอร่าม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว  ในวันจันทร์ที่ 5 มกราคม 2558 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
    เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และนายกุศล  ปลายเดือน  เครือข่ายการจัดการที่ดินแนวใหม่ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ (ควอนตั้มเวอร์ชั่น 2.2)   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
     เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนคลองหาดพิทยาคม อำเภอคลองหาด  จังหวัดสระแก้ว   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
    เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความตระหนักรู้สู่ประชาคมอาเซียนจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2558    (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
    เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 รักษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การประยุกต์ระบบสารสนเทศกับการพัฒนาสังคม   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว   จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับการพัฒนาสังคม   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
    เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 3/2557     (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว โดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมงานวันเยาวชนจังหวัดสระแก้ว (พลังเยาวชนสร้างสรรค์สระแก้ว 2557)   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
    เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการสำรวจและประมวลผลข้อมูล ครั้งที่ 1/2557   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
    เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายในจังหวัดสระแก้ว ประชุมการดำเนินงานด้านข้อมูลแผนที่สังคมจังหวัดสระแก้ว (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
   เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2557 (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2557               (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ทีม พม. จังหวัด (ทีม A) และทีม พม.ตำบล (ทีม B) ครั้งที่ 1/2557   (รายละเอียดเพิ่มเติม)
........................................................................................................................................................
    เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 61 ร่วมให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตตรวจราชการที่ 3  (รายละเอียดเพิ่มเติม)
..........................................................................ข่าวทั้งหมด คลิ๊ก.........................................................

 

       ::  ประกาศประชาสัมพันธ์การสนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2558
       ::
 ประชาสัมพันธ์การประกวดเรียงความ และคลิปวิดีโอประกอบเพลงในหัวข้อ "ทุกวัน...เป็นวันของครอบครัว"
      
::  ประกาศสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เรื่อง การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี 2557
            -
แบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงาน
      
::  การสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2557
            - แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ
            - แบบขอเสนอโครงการ
            - แบบสรุปโครงการ
            - หลักเกณฑ์การพิจารณา

      
::  เอกสารประกอบการดำเนินงานขับเคลื่อนงานผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2557
       ::
 แบบนำเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (แบบ กสส.01)
            - โครงการเชิงประเด็น
            - โครงการเชิงพื้นที

       ::
 สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
       ::  สรุปผลการดำเนินงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2556
       ::  เอกสารประกอบการบรรยาย การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสถานการณ์ความรุนแรง ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2556
               ฐานข้อมูลภาควิชาการ
       ::  ประกาศจังหวัดสระแก้วเรื่องรายชื่อคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานจังหวัดสระแก้ว
    
  ::  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 6 เดือน รุ่น 42 ของศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ์     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา
       ::
 
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์หมายเลขทะเบียน น-3052 สระแก้ว
       ::  
ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดสระแก้ว
      
::  
ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ของจังหวัดสระแก้ว
   
    ::  
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การสรรหา ผู้แทนจากภาคราชการ ภาคเอกชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเป็นกรรมการ
      
::  ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาถมดินปรับพื้นที่และก่อสร้างรั้วบ้านพักราชการ
       ::
 
ตัวอย่างแบบการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ)
       ::  
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555 สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
       :: 
การสนับสนุนเงินอุดหนุนองค์การสวัสดิการสังคมภาคเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2557
              
- เอกสารประกอบการขอรับเงินทุน
       ::
 
ข้อกำหนดการรับรององค์กรสวัสดิการชุมชน
       ::  ข้อกำหนดการรับรององค์กรสาธารณประโยชน์
       ::  
ข้อกำหนดนักสังคมสงเคราะห์
       ::  
แบบ กสค 4
       :::  แบบ กสค 5
       ::  แบบ กสค 7
       ::  ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
       ::
 
การเลือกผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชน เป็นกรรมการ
          
ในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ  
    
   ::  แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อคนเปราะบาง                                                                                                                     
       :: 
แบบฟอร์มการเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  
      
:: 
รายละเอียดขั้นตอนการจัดทำโครงการเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ การจัดสวัสดิการสังคมของจังหวัด
       :: 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ครั้งที่ 4/2553
   
   ::  สิทธิประโยชน์และหน้าที่ขององค์กรสาธารณประโยชน์  ตาม พรบ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
            พ.ศ. 2546

 

        ::  ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนฯ
        :: 
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ความรู้ความสามารถทั่วไป และความรู้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)  
        ::  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)  
        :: 
ประกาศจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
       
:: 
ประกาศจังหวัดสระแก้วเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


 


   
   :: แนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว  
          
พ.ศ.๒๕๕๐
 Click...   
      
:: คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้ว ที่ ๐๐๒/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้ง Click...
       ::
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้ว ที่ ๐๐๔/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้ง
         
 คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้ว
Clickk...
     
 :: คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้ว ที่ ๐๐๒/๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้ง Click...
       ::
คำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสระแก้ว ที่ ๐๐๑/๒๕๕๑  เรื่องแต่งตั้ง Click...
       ::
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
      
     เรื่อง การจัดระเบียบหอพัก
 Click...   
 

       ::   รายงานการศึกษาดูงาน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ณ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด HGST (Thailand) Ltd.
      
::
 ใบสมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี(ประเภทองค์กร)
      
::  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
       ::  แผนพัฒนาจังหวัด - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 (พ.ศ.2553-2556) ประจำปี พ.ศ.2556
       ::  แผนพัฒนาจังหวัด - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง (พ.ศ.2553-2556) ประจำปี พ.ศ.2556
       ::  แผนพัฒนาจังหวัด - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน (พ.ศ.2553-2556) ประจำปี พ.ศ.2556
       ::  แผนพัฒนาจังหวัด - กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (พ.ศ.2553-2556) ประจำปี พ.ศ.2556
    
 
::  การศึกษาการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐไปสู่การปฏิบัติ 
       ::  ยุทธศาสตร์ พม. 2555 - 2559
       ::
 กลยุทธ์ สป.พม. 2555 - 2559
       ::  มาตรฐานความมั่นคงของมนุษย์
       ::  คู่มือดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  
       ::  โครงการอันเนื่องมาจากงานพระราชดำริกับการพัฒนาสังคม;
       ::
 ภาวะสูงวัยอย่างมีคุณประโยชน์
       ::  วัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคม
       ::  วามก้าวหน้าและทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร
       ::
 ความมั่นคงของมนุษย์ประเทศไทย ปี 2553
       ::
 แนวทางการจัดการความรู
       ::  รายงานวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการทางสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็กและเยาวชน
       ::  คู่มือการเลี้ยงดูลูกวันแรกเกิด - 6 ปี
       ::
 ชุดความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวตามมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง
       ::
 ตัวอย่างที่ดีในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
       ::  สรุปผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเครือข่ายเอกชนด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2554
       ::  สายใยรักสายใยครอบครัว
   

   
                              วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว
    
                                 ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์อินโดจีน
                   ถิ่นพืชพลังงาน  อาหารปลอดภัย

                             คำขวัญจังหวัดสระแก้ว;
                   ชายแดนเบื้องบูรพา
                   ป่างามน้ำตกสวย
                   มากด้วยรอยอารยธรรมโบราณ
                   ย่านการค้าไทย - เขมร

                                                 
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

ตำแหน่ง A : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
ตำแหน่ง B : ศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 61 จังหวัดสระแก้ว

หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Google Earth ได้ กรุณาติดตั้ง ปลั๊กอิน  คลิกทีนี่

 

 
ศูนย์กลางรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน แจ้งแบาะแสปัญหาทางสังคม
ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ
ศูนย์กลางในการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

โทรสายด่วนหมายเลข 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ชั้น 2 อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว
27000

โทร.0-3742-5068  โทรสาร. 0-3742-5201
sakaeo@m-society.go.th

        

     
        

xanga tracker
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์0;

 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง