กฎหมาย                                                                             

         

                                     

                                                   :: กฎหมายเกี่ยวกับคนพิการ
                                  :: กฎหมายเกี่ยวกับผู้สูงอายุ
                                  :: กฎหมายด้านสวัสดิการสังคม
                                  :: กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก
                                  :: กฎหมายเกี่ยวกับเยาวชน
                                  :: กฎหมายเกี่ยวกับสตรี

                                                   :: กฎหมายข้อมูลข่าวสาร
                                  :: กฎหมายอื่น  ๆ
                 
               


                                                            
      
     

  

                                                     **************************

 

 

                                                                                                              สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
                                                                                                        ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ชั้น 2 อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว
27000
                                                                                                                                       โทร.0-3742-5068  โทรสาร. 0-3742-5201