กองทุนผู้สูงอายุ                                                                           

  
     
              เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
       
                           
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ  พ.ศ.๒๕๔๖
                           
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ
                          กฎหมายว่าด้วยกองทุนผู้สูงอายุ 
                          ประเด็นด้านการเขียนโครงการขอรับการสนับสนุน
                          สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย
         
 
                            แบบขอรับความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน
                         
  แบบเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุประจำปี
              
          
  แบบฟอร์มวิธีการเขียนโครงการ
                           
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินกองทุนผู้สูงอายุประจำปี
                            คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทการกู้ยืมรายกลุ่ม
                         
  คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภท การกู้ยืมรายบุคคล
                            แบบฟอร์มหนังสือแจ้งให้ชำระหนี้กองทุนผู้สูงอายุ
          
                 แบบฟอร์มหนังสือรับสภาพหนี้/ความรับผิด
                     
       หนังสือรับชำระหนี้แทนลูกหนี้กู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ
                            คำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทการกู้ยืมรายบุคคล               
    

                         
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ
                          แบบคำขอขั้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
                          หนังสือมอบอำนาจ
                          คำถามและคำตอบการจ่ายเบี้ยยังชีพ 

                                                                                                                              


       

 

                                                                                                              สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว
                                                                                                        ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว  ชั้น 2 อ.เมืองสระแก้ว  จ.สระแก้ว
27000
                                                                                                                                       โทร.0-3742-5068  โทรสาร. 0-3742-5201