หน้าแรก

 • รับสมัครงาน

  • หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • เอกสารวิชาการ

   newpage

   รายงานโครงการสำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคม ปี 2558

   newpage
   กสจ. ปี 2557

   newpage

   รายงานการศึกษาดูงาน การวางผังชุมชนเมือง ปี 2558

   newpage

   อินโฟกราฟฟิค ฉบับบทความ

   newpage

   รายงานสถานการณ์และการดำเนินงาน
   ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว
   ประจำปี 2558

   newpage

   แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2559

   newpage

   ผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไตรมาส 3

   newpage

   รายงานผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ปี 2559

   newpage

   คู่มือการใช้โปรแกรม Quantum V2.2
   step by step

  • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว